REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                         www.sokidlazdrowia.pl

                                                                 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sokidlazdrowia.pl prowadzony jest przez firmę SUN - VITA  Aleksandra      Bernard , ul. Piastowska 7 lok. II , Gliwice, Tel. 502 526 733, e-mail : sun_vita@onet.eu, Nip: 631 123 15 78, regon: 277703630.


2. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego       akceptacją.


3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sokidlazdrowia.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min.           200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet     Explorer, Mozilla , Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy     elektronicznych.


4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie         Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),               przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego           Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


                                                           § 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem :

                   1. strony internetowej www.sokidlazdrowia.pl,

                   2. e-mail na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

                   3. telefonicznie na numer dostępny w zakładce kontakt,

                   4 .osobiście w punktach sprzedaży lub salonie firmowym.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 3 dni roboczych. 


4. Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę         Sun-vita, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych         Dz.U.Nr 133 poz.883.


                                                                      § 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

   Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:    I. przelewem na rachunek bankowy, -  płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, lub na stronie     internetowej sklepu. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sklepu. 

    II. przelew elektroniczny  za pośrednictwem systemu „ przelewy 24 „ ,

   III. za pobraniem przy dostawie, - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę,

   IV. kredyt ratalny,

   V. gotówką

4. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji - „Zapata za pobraniem") przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia     zamówienia będą automatycznie anulowane.

   

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o           których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie         dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do  wyczerpania zasobów takich produktów.

 
                                                                     § 4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać            następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:


                   1. wysyłka kurierem , przelew – 20 zł

                   2. wysyłka kurierem , za pobraniem – 35 zł

                  3. odbiór osobisty, bez dodatkowych kosztów

                  4. zamówienia powyżej 1500 zł są zwolnione z opłaty za przesyłkę (tylko w przypadku przedpłaty)

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o      kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

                                         

                                                           § 5. WARUNKI GWARANCJI

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie części urządzenia na okres wymieniony na stronie, zawierającej opis i cenę produktu oraz      w karcie gwarancyjnej, począwszy od daty jego sprzedaży klientowi.

 2. Silnik elektryczny, o ile występuje w urządzeniu, może być objęty dłuższym okresem gwarancji.

     Jest to wówczas wyraźnie podane na stronie, o której mowa w pkt. 1 oraz  w karcie gwarancyjnej.

 3. Fakt udzielenia gwarancji Sprzedawca potwierdza osobnym dokumentem – Kartą Gwarancyjną, ,podpisaną przez upoważnionego            pracownika, który to dokument zostaje dołączony do sprzedanego urządzenia. 

  4. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymał Kartę Gwarancyjną. W przypadku stwierdzenia jej braku, powinien niezwłocznie               zgłosić ten fakt do Sprzedawcy. Brak karty gwarancyjnej może utrudnić  nabywcy dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.

  5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres siedziby, podany w § 1 .

  6. O ile nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 9 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia, dokona            naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, w zależności od rodzaju wady lub uszkodzenia. 

 7. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien razem z  urządzeniem dostarczyć do Sprzedawcy dowód zakupu      – fakturę lub paragon fiskalny oraz Kartę Gwarancyjną.

 8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania  naprawionego urządzenia klientowi. 

 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:

      • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem,

      • niewłaściwego użytkowaniem, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi,

      • braku należytej konserwacji i czyszczenia,

      • użycia niewłaściwych środków czyszczących ( np. detergentów, wybielaczy, środków 
         szorujących ), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych,

      • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej,                  
      • nagłych zdarzeń losowych ( pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp. )

      • używania urządzenia do celów komercyjnych, jeżeli jest ono, zgodnie z informacjami na  stronie WWW i w instrukcji obsługi,                 przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, 

      • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

      • napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,

      • naturalnego zużycia (zmiany barwy, zmatowienia, zażółcenia itp. )

 10. Wykonanie naprawy w okresie gwarancji samodzielnie przez użytkownika lub nieautoryzowany

       serwis może pozbawić Kupującego prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

 11. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności         produktu z umową.

 12. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 13. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia         27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.


                                                      § 6. SERWIS PO GWARANCYJNY

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

3. Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do              samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.                                                       § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 r., art.27, o prawach konsumenta        (Dz.U. poz. 827) , przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni  od dnia    otrzymania towaru. Dokonanie zwrotu następuje w formie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) Kupującego, przesłanego na adres    sprzedawcy. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem oraz wypełnionym oświadczeniem. 

   Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt –niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni      od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany w    & 1.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie        14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki      zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z § 7, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym,      czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego          zarządu. 


                                                        § 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - Promocyjnych ,w tym biuletynu            handlowego.


 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.                                                               § 9. OCHRONA PRAW

 1. Nazwa domeny i zawartość stron www.sokidlazdrowia.pl, podlegają ochronie prawnej.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu( w tym zdjęć i opisów                  towarów ) bez pisemnej zgody Sklepu.                                                      § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu       internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na             zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z     dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych               warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy zdnia 30 maja     2014 r., o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827)    

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.1

 

                                                                                              ……………..…………………………….

                                                                                                  Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 

                                                                                                          Sprzedawca:

                                                                       (wpisz pełną nazwę  firmy,

                                                                       ulica, miasto, kod pocztowy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 7 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

        Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego                         właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… .

        Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 

                                                                                   ………………………………………………

                                                                              Z poważaniem (podpis Kupującego)

 

 

                                                

 

                                                                               

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                

 

 

 

                                                              REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                            www.sokidlazdrowia.pl

                                                                       § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sokidlazdrowia.pl prowadzony jest przez firmę SUN-VITA                          AleksandraBernard, ul. Piastowska 7 lok. II , Gliwice, Tel. 502 526 733, email : Sun_vita@onet.eu. Nip: 631 123 15 78, regon:            277703630


2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego     akceptacją.

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sokidlazdrowia.pl niezbędny jest komputer z procesorem min.           200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych                 (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające                 poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie         Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),               przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego           Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

                                                                  § 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem

                   1. strony internetowej www.sokidlazdrowia.pl

                   2.e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu

                   3.telefonicznie na numer dostępny w zakładce kontakt

                   4.osobiście w punktach sprzedaży lub salonie firmowym

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 3 dni roboczych. 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę        Sun-vita, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych        Dz.U.Nr 133 poz.883.

                                                                               § 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów              płatności:

     I.przelewem na rachunek bankowy,

    II.przelew elektroniczny (przelewy 24),

    III.za pobraniem przy dostawie,

    IV.kredyt ratalny,

    V.gotówka

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o           których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie         dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

                                                                                § 4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać           następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

                   1.wysyłka kurierem , przelew – 20 zł

                   2.wysyłka kurierem , za pobraniem – 35 zł

                  3.odbiór osobisty, bez dodatkowych kosztów

                  4.Zamówienia powyżej 1500 zł są zwolnione z opłaty za przesyłkę (w przypadku przedpłaty)

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o       kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

                                                                          § 5. WARUNKI GWARANCJI

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie części urządzenia na okres wymieniony na stronie zawierającej opis i cenę produktu oraz        w karcie gwarancyjnej, począwszy od daty jego sprzedaży klientowi.

 2. Silnik elektryczny, o ile występuje w urządzeniu, może być objęty dłuższym okresem gwarancji. Jest to wówczas wyraźnie podane na      stronie, o której mowa w pkt. 1 oraz w karcie gwarancyjnej.

 3. Fakt udzielenia gwarancji Sprzedawca potwierdza osobnym dokumentem – Kartą Gwarancyjną, podpisaną przez upoważnionego            pracownika, który to dokument zostaje dołączony do sprzedanego urządzenia. 

 4. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymał Kartę Gwarancyjną. W przypadku stwierdzenia jej braku powinien niezwłocznie zgłosić      ten fakt do Sprzedawcy. Brak karty gwarancyjnej może utrudnić nabywcy dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.

 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres siedziby, podany w § 1 .

 6. O ile nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 9 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia dokona              naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, w zależności od rodzaju wady lub uszkodzenia. 

 7. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien razem z urządzeniem dostarczyć do Sprzedawcy dowód zakupu     – fakturę lub paragon fiskalny oraz Kartę Gwarancyjną.

 8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia klientowi. 

 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:

       • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem,

       • niewłaściwego użytkowaniem, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi,

       • braku należytej konserwacji i czyszczenia,

       • użycia niewłaściwych środków czyszczących ( np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących ), nieodpowiednich dla części                wykonanych z tworzyw sztucznych,

      • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej,

      • nagłych zdarzeń losowych ( pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp. )

      • używania urządzenia do celów komercyjnych, jeżeli jest ono, zgodnie z informacjami na stronie WWW i w instrukcji obsługi,                   przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, 

      • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

      • napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,

      • naturalnego zużycia (zmiany barwy, zmatowienia, zażółcenia itp. )

 10. Wykonanie naprawy w okresie gwarancji samodzielnie przez użytkownika lub nieautoryzowany serwis może pozbawić Kupującego         prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

 11. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności         produktu z umową.

 12. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 13. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia         27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

                                                                       § 6. SERWIS PO GWARANCYJNY

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

3. Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do               samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.


                                                                        § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o  ochronie niektórych praw konsumentów oraz     odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia       od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

    Dokonanie zwrotu następuje w formie pisemnego oświadczenia(załącznik nr 1) Kupującego przesłanego na adres sprzedawcy. Towar       powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem oraz wypełnionym oświadczeniem.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego, niezwłocznie, nie później niż w terminie       14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki     zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z § 7, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym,       czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego         zarządu.

                                                                        & 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - Promocyjnych ,w tym biuletynu            handlowego.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

                                                                             § 9. OCHRONA PRAW

 1. Nazwa domeny i zawartość stron www.sokidlazdrowia.pl, podlegają ochronie prawnej.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu ( w tym zdjęć i opisów                towarów ) bez pisemnej zgody Sklepu.

                                                                     § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu       internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na             zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z     dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych               warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2             marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny     (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje do dnia 24.12.2014

Załącznik nr.1

 

                                                                                              ……………..…………………………….

                                                                                                  Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 

                                                                                                          Sprzedawca:

                                                                       (wpisz pełną nazwę  firmy,

                                                                       ulica, miasto, kod pocztowy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 7 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

        Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego                         właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… .

        Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 

                                                                                   ………………………………………………

                                                                              Z poważaniem (podpis Kupującego)